Giao thông tới trường

Hướng dẫn về các campus của Sendai Ikuei Gakuen

Campus Miyagino

Campus Tagajo