Hướng dẫn về nhà trường

Liên hệ

Thông tin liên hệ liên quan tới nhập học

Trung tâm Quốc tế Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen
+81-22-786-2444 +81-22-786-4175
Cở sở Miyagino
+81-22-256-4141 +81-22-299-2408
2-4-1 Miyagino, Miyagino-ku, Sendai, Miyagi 983-0045 Japan
Cơ sở Tagajo
+81-22-368-4111 +81-22-368-2800
5-6-1 Takahashi, Tagajo-shi, Miyagi 985-0853 Japan

Liên hệ về website

Văn phòng nhà trường
+81-22-256-4141+81-22-299-2408