Hướng dẫn về nhà trường

Số lượng học sinh và cán bộ giáo viên

Chương trình toàn thời gian
Số lượng học sinh

3,394người

Chương trình đào tạo từ xa
Số lượng học sinh

678người

Số lượng cán bộ, giáo viên

445người

(trong đó có 8 giáo viên nước ngoài)

Số lượng học sinh của chương trình toàn thời gian

Thời điểm 1/5/2020

  Học sinh năm 1 Học sinh năm 2 Học sinh năm 3 Tổng cộng
Khóa Nâng cao đặc biệt 300145155 334180154 254142112 888467421
Khóa Ngoại ngữ 101596 70367 1101694 28124257
Khóa Eishin 280156124 260
144116
316189127 856489367
Khóa Khoa học thông tin 118
9127
765917 93
7221
28722265
Khóa Linh hoạt 22617353 19314944 174
14727
593469124
Khóa Phát triển kỹ năng 1577780 1597881 1195960 435214221
Khóa Shuko 1165 1679 271512 542826
Tổng cộng 1,193653540 1,108620488 1,093640453 3,3941,9131,481

NamNữ
※BHọc sinh nam theo học Khóa Ngoại ngữ là du học sinh

Số lượng học sinh của chương trình đào tạo từ xa

As of May 1, 2020

  Học sinh năm 2020 Học sinh năm 2019 Học sinh năm 2018 Học sinh năm 2017 trở về trước Tổng cộng
ILC Miyagi 372512 875037 432518 493118 21613185
ILC Aomori 65
2738
1053669 442123 301614 244100144
ILC Okinawa 40
1129
673631 45
2421
66
4026
218111107
Total 1426379 259122137 1327062 1458758 678342336

NamNữ