Chính sách trang web

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Pháp nhân trường học Sendai Ikuei Gakuen

Sendai Ikuei Gakuen nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của thông tin cá nhân và sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý đúng thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật có liên quan.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ làm rõ mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân càng nhiều càng tốt, và thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện thích hợp và công bằng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng khi được sự đồng ý trước của người đó hoặc ngoại trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý thông tin cá nhân một cách phù hợp

Để xử lý thông tin cá nhân một cách hợp lý, chúng tôi đã thiết lập "Nội quy bảo vệ thông tin cá nhân của Sendai Ikuei Gakuen" (sau đây gọi là "Nội quy") như một ví dụ cụ thể cho chính sách cơ bản này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét và cải tiến cho phù hợp theo điều kiện hoạt động thực tế.

4.Công khai, đính chính, xóa thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu về công khai, đính chính, bổ sung thông tin cá nhân theo quy trình được quy định tại “Nội quy”.