แนะนำคอร์ส

คอร์ส Shukou

ศึกษาหลักสูตร IB (International Baccalaureate)
และมุ่งหน้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

คอร์ส Shukou

 • วิทยาเขต Miyagino
 • ชาย หญิง

มุ่งเน้นการสร้าง Globalist ที่จะมีบทบาทในระดับนานาชาติโดยเน้นการศึกษา “ภาษา ดนตรี และ วิทยาศาสตร์” เป็นแกน การเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบสำรวจ ที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มาก เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแบบใหม่ ในฐานะโรงเรียนที่ได้รับการรับรองหลักสูตร IB เรามุ่งหวังให้นักเรียนได้ใช้วุฒินี้เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

 

เป้าหมายของคอร์ส Shukoh

 • เป้าหมายทางการศึกษา

  สร้างบุคคลกรที่มีความสามารถทางวิชาการขั้นสูง มีไหวพริบ และความตระหนักรู้ในฐานะผู้เรียนตลอดชีวิต และมีส่วนร่วมด้วย "ความจริงใจ" เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน
 • เป้าหมายหลังเรียนจบ

  มุ่งเป้าสู่การเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดัง และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งคณะทางการแพทย์ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่การสอบเข้าด้วยระบบสอบเข้าปกติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสอบเข้าด้วยระบบการคัดเลือกด้วยเอกสาร และระบบการคัดเลือกด้วย IB เป็นต้น อีกด้วย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายดังนี้

 • เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะสายวิทย์ทั้งในและต่างประเทศ
 • ต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเองในระบบการเรียนแบบสำรวจที่มีนักเรียนต่อห้องจำนวนไม่มาก

4 จุดเด่นของคอร์ส Shukoh

 1. เสริมสร้างผู้ที่เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมนานาชาติ

  โดยใช้การเรียนรู้ “ภาษา ดนตรี และวิทยาศาสตร์” เป็นแกน เพื่อเสริมสร้างบุคคลากรที่มีความเข้่าใจในความแตกต่างด้านวัฒนาธรรม สามารถร่วมมือกับผู้คนทั่วโลกในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

 2. มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ หรือมหาวิทยาลัย Super Global ภายในประเทศ

  ในฐานะโรงเรียนที่ได้รับการรับรองหลักสูตร IB เรามุ่งหวังให้นักเรียนได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัย Super Global ภายในประเทศ โดยใช้วุฒิการศึกษาแบบ DP ผ่านระบบการเรียนในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย

 3. รองรับระบบการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแบบใหม่ด้วยการเรียนการสอนในหลักสูตร IB

  ด้วยการเรียนแบบเชิงสำรวจของหลักสูตร IB นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การแสดงออก ไปพร้อมกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบใหม่
  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร IB

 4. การเรียนโดยใช้ระบบ ICT ใหม่ล่าสุด และการเรียนรู้จากประสบการณ์

  เสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการนำเสนอโดยให้นักเรียนแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และให้เรียนภายใต้ระบบ ICT ล่าสุด นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหลักสูตรการทดลองวิทยาศาสตร์ “Science Colab” ที่จัดร่วมกับคอร์ส Special University Preparatory อีกด้วย

การเขียนบทความที่แสดงให้เห็นทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะและทัศนคติในการสำรวจค้นคว้า

ในปีที่ 1 นักเรียนจะได้ทำ Personal Project ของ MYP (Middle Years Programme) โดยจะกำหนดหัวข้อของแต่ละคน จากนั้นให้เขียนรายงานสรุปผลงานภายใน 6,000 ตัวอักษรและนำเสนอถึงสิ่งที่สังเกตเห็น สิ่งที่ได้ทำ สิ่งที่ได้ตรวจสอบมา ในปีที่ 3 นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความ Extended Essay (ภาษาญี่ปุ่น 8,000 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 4,000 คำ) สรุปสิ่งที่ได้ทำวิจัยค้นคว้า ภายใต้หัวข้อที่ตนเลือกจากการเรียนรายวิชาในหลักสูตร DP (Diploma Programme) นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการตั้งคำถามและค้นคว้าสำรวจด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการแสดงออกที่จะจำเป็นในอนาคตผ่านหลักสูตร IB

ตัวอย่างสถาบันที่ศิษย์เก่าเข้าศึกษาต่อ

 • The University of Tokyo
 • Kyoto University
 • Tohoku University
 • Hokkaido University
 • Keio University
 • Waseda University
 • Sophia University
 • Tokyo University of Science
 • Meiji University
 • Aoyama Gakuin University
 • Rikkyou University
 • Chuo University
 • Hosei University
 • Gakushuin University
 • …และอื่นๆ

※Shukoh (โรงเรียนมัธยมต้น Shukoh หรือคอร์ส Shukoh เดิม) ข้อมูลของนักเรียนรุ่นแรก (จบการศึกษาปี 2002) ถึง นักเรียนรุ่นที่ 19 (จบการศึกษาปี 2020)

ภาพรวมของคอร์ส Shukoh และการสอบคัดเลือกจากภายนอก【2020】

 • ดูคำตอบทั้งหมด
 • ซ่อนคำตอบทั้งหมด
 • คุณสมบัติของคอร์ส Shukoh

  ในปีแรกนักเรียนจะเรียนหลักสูตร IB ใน MYP (Middle Years Programme) และเรียน DP (Diploma Programme) เพื่อให้ได้วุฒิไปใช้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในปีที่สองและสาม

 • ได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และ วุฒิ DP

  การได้วุฒิ DP นั้น ก็หมายถึงการได้ใบรับรองผลการเรียนที่ได้รับในระดับสากล มหาวิทยาลัยกว่า 1,800 แห่งทั่วโลกยอมรับวุฒิ IB ในการรับเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ ที่ Sendai Ikuei Gakuen นักเรียนยังได้เรียนวิชาบังคับที่จำเป็นต่อการได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาโดยได้ทั้งวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายและวุฒิ DP ในเวลาเดียวกัน และแม้นักเรียนจะไม่ได้รับวุฒิ DP แต่นักเรียนก็ยังมีหน่วยกิตเพียงพอที่จะเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้ในการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในระบบการสอบเข้าทั่วไปได้

 • ความเกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  (1) มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยกว่า 1,800 แห่งทั่วโลกยอมรับวุฒิ DP ในการรับเข้าศึกษาต่อ

  (2) มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
  สามารถยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยวิธี IB ได้ ถึงแม้การสอบเข้าด้วยวิธีนี้มักจะมีระบุไว้ว่า “รับนักเรียนจำนวนไม่มาก” และทำให้นักเรียนหลายคนเป็นกังวล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จำเข้าเรียนด้วยวิธี IB มีจำนวนน้อยมาก จนบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียนด้วยวิธีนี้เลย เมื่อเทียบกับการสอบเข้าด้วยระบบสอบเข้าทั่วไปแล้ว อัตราการแข่งขันมีแนวโน้มที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ การเรียนหลักสูตร DP มานั้น จะถือเป็นจุด PR ใหญ่ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ปี 2021 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบเข้า โดยไม่ได้พิจารณาจาก “สิ่งที่นักเรียนรู้” แต่เป็น “ทักษะที่นักเรียนได้รับมา” แทน ดังนั้นการตอบคำถามเชิงพรรณาหรืออภิปรายที่มีการอ้างอิงบทความหรือเอกสาร นักเรียนจะสามารถนำเอาทักษะที่เรียนใน DP มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ อีกทั้ง e-portfolio ที่จะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการดูผลงานกิจกรรมต่างๆ ในตอนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างจริงจัง กิจกรรมต่างๆที่ได้ทำใน DP เช่น กิจกรรมการค้นคว้าสำรวจ กิจกรรม CAS (กิจกรรมเพื่อสังคม) Extended Essay (เทียบเท่าวิทยานิพนธ์จบการศึกษา) จะถูกนำมาประเมิน และเป็นหลักฐานอย่างดีของการเรียนรู้เชิงลึกในโรงเรียนมัธยมปลาย
  ※สำหรับเนื้อหาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบอื่นที่ไม่ได้เรียนใน DP จะได้เรียนในคาบเรียนเสริมนอกหลักสูตร

  (3) มหาวิทยาลัยเอกชน
  สามารถยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยวิธี IB ได้ เช่นเดียวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลและท้องถิ่น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสอบเข้าแบบโควต้า หรือแบบ AO การเรียนด้วยระบบ DP มานั้น ล้วนเป็นการ PR ที่ดี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่มักจะใช้คะแนนยื่นสอบเข้าไม่เกิน 3 วิชา วิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ สำหรับสายศิลป์ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับสายวิทย์ หรือจะสอบเข้าด้วยวิธีการสอบเข้าแบบทั่วไป ก็สามารถสนับสนุนได้

 • แนวทางหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบใหม่

  ได้มีการประกาศออกมาว่า ในหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2022 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศและภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ เพื่อให้เข้าใกล้หลักสูตรการเรียนของต่างประเทศ เช่น หลักสูตร IB ดังนั้นแนวโน้มของข้อสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็จะเปลี่ยนแปลงมาใกล้เคียงกับหลักสูตร IB มากยิ่งขึ้น

 • หลักสูตร Shukoh ในโรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen

  จุดเด่นของคอร์ส Shukoh นั่นก็คือการเรียนหลักสูตร IB แต่ในคอร์ส Foreign Language ก็สามารถเรียนหลักสูตร IB ได้เช่นกัน โดยมีสองคอร์สนี้มีจุดแตกต่างกันดังนี้

  (1) หลักสูตร
  ในคอร์ส Foreign Language ตั้งแต่ปีที่ 2 นักเรียนจะต้องเลือกระหว่างหลักสูตรปกติกับหลักสูตร IB ส่วนคอร์ส Shukoh นั้น จะเป็นหลักสูตร IB เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ในปีที่ 1 ของคอร์ส Shukoh นักเรียนจะเรียนในระบบ MYP

  (2) วิชาสายวิทยาศาสตร์ในหลักสูตร IB
  คอร์ส Foreign Language จะเน้นวิชาทางสายศิลป์ ในขณะที่คอร์ส Shukoh จะมีการสอนวิชาทางสายวิทย์ (รวมถึงวิชาทางสายศิลป์ด้วย)

  (3) นักเรียนชายก็สามารถเข้าเรียนได้
  คอร์ส Foreign Language จะรับนักเรียนหญิงเท่านั้น แต่คอร์ส Shukoh สามารถรับได้ทั้งนักเรียนชายและหญิงรวม 10 คน

 • การคัดเลือกเข้าเรียนคอร์ส Shukoh จากภายนอก

  (1) การรับสมัครแบบพิเศษ
  คอร์ส Shukoh เป็นคอร์สระยะเวลา 6 ปี รวมเวลาตั้งแต่ในระดับโรงเรียนมัธยมต้น Shukoh ดังนั้นผู้ที่มาเข้าเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย (เข้าเรียนต่อจากภายนอก) จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนวิชาสายวิทย์ของหลักสูตร IB อย่างแรงกล้า และต้องมีความสามารถทางวิชาการสูงเพียงพอที่จะเข้าเรียนระบบ MYP ระหว่างกลางหลักสูตร จึงจะคัดเลือกนักเรียนจากการรับสมัครแบบพิเศษ ที่จัดในเดือนมกราคมเท่านั้น ไม่สามารถสมัครเข้าเรียนแบบเลือกหลายคอร์ส หรือแบบทั่วไปได้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเข้าเรียนโดยการสอบผ่านและย้ายคอร์สมาจากคอร์สอื่น รวมถึงคอร์ส Foreign Language ด้วยได้ ดังนั้นผู้ที่สามารถผ่านมาเข้าเรียนในคอร์ส Shukoh ได้ทุกคน จะได้รับ ทุน Special A ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเล่าเรียน (3 ปี) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ (3 ปี)

  (2) การสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ
  เงื่อนไขในการยื่นสมัคร ผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณา 5 ขั้น ในการเรียนปีที่ 2 และปีที่ 3 และมีผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับ 2 หรือมีผลวัดความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่า (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบเข้า) นอกจากนี้ การสัมภาษณ์ในวันคัดเลือกจะสัมภาษณ์โดยภาษาอังกฤษ ไม่ใช่การสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาคณิตหรือวิทย์ แต่เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความมุ่งมั่น และการนำเสนอตนเองด้วยภาษาอังกฤษ

 • ความสัมพันธ์ของนักเรียน

  จากเงื่อนไขของการรับสมัครที่รับนักเรียนเพียง 10 คน ทำให้หลายคนกังวลว่าจะเข้ากับเพื่อนนักเรียนเก่าที่เข้าเรียนจากการสอบเข้าภายในไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ถึงเราจะยังไม่เคยเปิดรับนักเรียนใหม่โดยการคัดเลือกจากภายนอกมาก่อน แต่ที่โรงเรียนมัธยมต้น Shukoh และในคอร์ส Shukoh (ปัจจุบันมีเพียงนักเรียนปี 1 และปี 2 เท่านั้น) ก็มีนักเรียนต่างชาติและนักเรียนจากคอร์สอื่นที่สนใจเรียนหลักสูตร IB จำนวนหนึ่งเข้าเรียนอยู่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นด้วย สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อหลักสูตร IB ด้วยการคิดเลือกแบบภายใน (มาจากโรงเรียนมัธยมต้น) มีจำนวนประมาณ 15-20 คน (สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ DP จะไปเข้าเรียนต่อในคอร์สแบบอื่น)

 • การดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย

  วางแผนให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาที่จำเป็น และวิชาทั้งหมดในคอร์ส Shukoh ในช่วงระยะเวลามัธยมปลาย 3 ปีได้ สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนจากการคัดเลือกภายใน ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมาบางส่วนในครึ่งแรก (ระดับมัธยมต้น) แล้ว วิชาเหล่านี้จะมีการจัดคลาสเรียนตามระดับความสามารถให้กับนักเรียนใหม่ช่วงปีแรก เพื่อเรียนลดความแตกต่างในชั้นเรียน

ข้อความจากนักเรียนปัจจุบัน

Student Voice 01
การเรียนแต่ละวัน (MYP)

เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้พัฒนาทักษะได้จนเกินขอบเขตวิชาเรียน

คุณ Shimizu ปี 1 (จากโรงเรียนมัธยมต้น Shukoh)

สามารถพัฒนาทักษะได้จนเกินขอบเขตวิชาเรียน ด้วยการเรียนภายในคลาส เช่น ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนจะทำการสรุปเนื้อหาลงใน Blog ซึ่งผมทำการสรุปด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการนำระบบ ICT ใหม่ล่าสุดมาใช้ในการเรียน ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

 
Student Voice 02
การเรียนแต่ละวัน (DP TOK)

สร้างนิสัยการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

คุณ Suzuki ปี 3 (จากโรงเรียนมัธยมต้น Shukoh)

 TOK* คือคลาสเรียนที่เน้นการ Discussion ด้วยการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ทำให้ได้เรียนรู้การมองสิ่งต่างๆ ในหลากหลายมุม และเกิดเป็นนิสัยการตั้งข้อสงสัยกับสิ่งต่างๆ ว่า ”ทำไม” “อย่างไร“
*Theory Of Knowledge = ทฤษฎีความรู้

※ชั้นปีของนักเรียนอ้างอิงจากปีการศึกษา 2020