หลักสูตรและเส้นทางหลังเรียนจบ

〈จุดเด่นของหลักสูตร〉โรงเรียนที่รับรองหลักสูตร IB

Sendai Ikuei Gakuen นั้น เป็นโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาคโทโฮคุ
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร IBDP (International Baccalaureate Diploma Program)

โรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen นั้น ได้รับการรับรองในหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Program (DP) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี2015 และเข้าร่วมใน IB World School (รับรองหลักสูตร IB) อีกด้วย ต่อมาในเดือนเมษายนปีเดียวกัน ได้มีการจัดตั้งคอร์สภาษาต่างประเทศ และในเดือนเมษายน ปี2019 ได้มีการเริ่มระบบ DP กับหลักสูตรของโรงเรียน Shukoh ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆได้ทั้งหมดอีกด้วย

หลักสูตร International Baccalaureate คืออะไร

เป็นโปรแกรมการศึกษานานาชาติซึ่งจัดทำขึ้นในปี 1968 โดย International Baccalaureate Organization (สำนักงานใหญ่เมืองเจนีวา) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยความท้าทาย เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในสถานการณ์ความซับซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติ และทักษะสำหรับอนาคต อันเป็นคุณสมบัติในการสร้างเส้นทางเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับสากลต่อไป ในปัจจุบัน ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนและสร้างหลักสูตรใหม่ๆสำหรับโรงเรียน การสอบ International Baccalaureate ในระดับสากล รวมไปถึงการมอบวุฒิบัตร International Baccalaureate อีกด้วย จากวันที่1 มกราคม 2016 มีประเทศจากทั่วโลกกว่า 140 ประเทศ มากถึง 4610โรงเรียนที่เข้าร่วมในหลักสูตรนี้ โดยนับในประเทศญี่ปุ่นนอกจากโรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen แล้ว ยังมีโรงเรียนที่ได้รับรองอีก 14 โรงเรียนอีกด้วย

หลักสูตร Diploma (DP)

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19ปี โดยหลังจากที่เรียนจบภาคบังคับ2ปีแล้ว ปีสุดท้ายจะเป็นการสอบเพื่อวัดผลการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ครบถ้วนสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติ (ที่รองรับ International Baccalaureate)

International Baccalaureate Diploma Program

1 แนะนำหลักสูตร DP ที่เริ่มมาตั้งแต่เมษายนปี2015

โรงเรียนมัธยมปลาย Sendai Ikuei Gakuen เป็นโรงเรียนแรกในภูมิภาคโทโฮคุ ที่ได้นับการรับรองหลักสูตร IBDP ด้วยคอร์ส ภาษาต่างประเทศ IB นั้นเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า 5000 โรงเรียนทั่วโลก เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหลังจบการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก นอกจากนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังส่งเสริมในการนำหลักสูตร IBDP เข้ามาเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งสามารถศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลภายในประเทศและมหาวิทยาลัยเอกชนได้อย่างไม่มีปัญหา
ทางโรงเรียนของเรา ได้เข้าร่วมในเครือข่ายระดับโลกของ IB ในฐานะ IB World School ซึ่งทำให้นักเรียนและคณาจารย์สามารถแลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกับโรงเรียน IB ทั่วโลกได้ โดยตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมา คอร์ส Shukoh ที่วิทยาเขตMiyagino ก็ได้เข้าร่วมหลักสูตร IBDP เช่นกัน

2 ทักษะที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่21 เพื่อการเป็น Global Citizen (พลเมืองโลก)

IBDP เป็นหลักสูตร2ปี เพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมปลายปี2 และปี3 มุ่นเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการ สื่อสารได้หลากหลายภาษา (multilingualism) สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ICT Skills) มีความสามารถในการ ค้นคว้า วิเคราะห์ และบูรณาการณ์ (higher order cognitive skills) รวมไปถึงมีทักษะในการนำเสนอทั้งการพูดและการเขียนบทความ (public speaking & academic writing skills) ได้อีกด้วย
แน่นอนว่าอนาคตในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่ทักษะต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้
พวกเรามุ่งหวังที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะต่างๆตามด้านล่างนี้ เพื่อให้นักเรียนมีมุมมองที่มีความเป็นสากล รวมถึงมีความรู้ด้านวิชาการที่เข้มแข็ง และเป็นพลเมืองโลกที่มีความเป็นผู้นำ และมีคุณภาพต่อไป

ภาพลักษณ์ของนักเรียนที่เรามุ่งหวัง
  • *ผู้ที่ค้นคว้า
  • *ผู้เปี่ยมไปด้วยปัญญา
  • *ผู้มีความรู้คิด
  • *ผู้ที่สามารถสื่อสารได้
  • *ผู้ที่มีความเชื่อมั่น
  • *ผู้ที่ใจกว้าง
  • *ผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  • *ผู้ที่ชื่นชอบการท้าทาย
  • *ผู้ที่ปรับสมดุลตัวเองได้
  • *ผู้ที่สามารถมองย้อนไปในอดีตได้

3 Dual Language Diploma Program

โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen มีการเรียนการสอนแบบ Dual Language ในหลักสูตร IBDP อีกด้วย IBDP นั้นเป็นหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย 6 วิชาหลัก โดยนอกจากวิชา English B กับ Art แล้วที่เหลือจะเป็นคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด โดยวิชาภาษาญี่ปุ่นนั้น นักเรียนสามารถเลือกสอบจบที่จะสอบในช่วงปี2 เดือนพฤศจิกายน เป็นภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย

4 คลาสเรียนเตรียมความพร้อมหลักสูตร DP (เช่น Immersion Class)

ในคอร์สภาษาต่างประเทศปีที่1นั้น กำหนดให้เป็นชั้นเรียน สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร IBDP เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มากที่สุด วิชาอื่นๆนอกจากวิชาภาษาอังกฤษ (ทั้งหมด7หน่วยกิต) จะสอนด้วยภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ (Immersion Class) ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้ทักษะ ICT skill ในการค้นคว้าและนำเสนอ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของหลักสูตร IBDP

5 การสมัครหลักสูตร DP

【คอร์สภาษาต่างประเทศ】

ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีการจัดสัมมนาเรื่องหลักสูตร IB สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อรับสมัครสอบช่วงเดือนมกราคมปีถัดไป นอกจากนี้ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมยังมีคลาสทดลองเรียนอีกด้วย ซึ่งช่วงท้ายเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่ส่งเอกสารอย่างเป็นทางการ โดยการพิจารณาการเข้าเรียนจะพิจารณาจาก เรียงความภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ .รวมไปถึงงานที่ได้รับมอบหมายและอัตราการเข้าเรียนในแต่ละวิชาอีกด้วย

【คอร์ส Shukoh】

ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีการจัดสัมมนาสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนหลักสูตร IB เพื่อรับสมัครสอบ DP ในช่วงเดือนมกราคมปีก่อนหน้า โดยการพิจารณานั้น จะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร อัตราการเข้าเรียน เรียงความภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ์เพื่อตัดสินผลต่อไป

 

★ที่วิทยาเขตMiyagino ก็มีหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะ !
 สามารถร่วมเรียนกับนักเรียนต่างชาติที่อาคารเรียนวิทยาเขตTagajoได้ด้วย!

★หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของ DP นั้นจะอยู่ในคอร์ส Shukoh ส่วนหลักสูตรอื่นๆโดยปกติแล้วจะเข้าเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละคอร์ส
 หากมีเงื่อนไขพิเศษใดๆ กรุณาปรึกษาผู้ดูแลอีกครั้งนึง

การพัฒนาคะแนนเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนหลักสูตร International Baccalaureate (IB)

คอร์สที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนของเรา

【คอร์สภาษาต่างประเทศ】

ชื่อกลุ่ม ชื่อวิชา (ระดับ) ภาษาที่ใช้
Ⅰ ภาษาและวัฒนธรรม (ภาษาแม่) วรรณกรรม (HL) ภาษาอังกฤษ A (HL) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
Ⅱ ภาษาและการเรียนรู้ (ภาษาต่างประเทศ) ภาษาอังกฤษ B (HL) ภาษาญี่ปุ่น B (HL) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
Ⅲ ความเป็นบุคคลและสังคม ประวัติศาสตร์ (HL) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
Ⅳ วิทยาศาสตร์ เคมี (SL) ชีววิทยา (SL) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
Ⅴ คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และเข้าถึง (SL) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
Ⅵ ศิลปะ ศิลปะ (SL) ดนตรี (SL) ภาษาอังกฤษ
วิชาหลัก(1) การเขียนวิทยานิพนธ์ (EE) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
วิชาหลัก(2) ทฤษฏีของความรู้ (TOK) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
วิชาหลัก(3) การสร้างสรรค์ กิจกรรม และการอุทิศตน (CAS) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

【คอร์ส Shukoh】

ชื่อกลุ่ม ชื่อวิชา (ระดับ) (บน : สายศิลป์, ล่าง : สายวิทย์ ) ภาษาที่ใช้
Ⅰ ภาษาและวัฒนธรรม (ภาษาแม่) วรรณกรรม (HL)
วรรณกรรม (SL)
ภาษาญี่ปุ่น
Ⅱ ภาษาและการเรียนรู้ (ภาษาต่างประเทศ) ภาษาอังกฤษ B (HL)
ภาษาอังกฤษ B (HL)
ภาษาอังกฤษ
Ⅲ ความเป็นบุคคลและสังคม ประวัติศาสตร์ (HL)
ประวัติศาสตร์ (SL)
ภาษาญี่ปุ่น
Ⅳ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์(SL)/ ชีววิทยา(SL)
เคมี (HL), ชีววิทยา(SL) / ชีววิทยา (HL), ฟิสิกส์(SL) / ฟิสิกส์(HL)
ภาษาญี่ปุ่น
Ⅴ คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และเข้าถึง (SL)
การวิเคราะห์และเข้าถึง (HL)
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
Ⅵ ศิลปะ ดนตรี (SL) (สำหรับสายศิลป์) ภาษาอังกฤษ
วิชาหลัก(1) การเขียนวิทยานิพนธ์(EE) ภาษาญี่ปุ่น
วิชาหลัก(2) ทฤษฏีของความรู้(TOK) ภาษาญี่ปุ่น
วิชาหลัก(3) การสร้างสรรค์ กิจกรรม และการอุทิศตน(CAS) ภาษาญี่ปุ่น
*ตัวย่อ HL : High Level , SL : Standard Level

ความเป็นมาของหลักสูตร IB ของ Sendai Ikuei Gakuen

1 IB กับ Sendai Ikuei Gakuen

นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปีเฮเซที่ 27 เป็นต้นมา โรงเรียนมัธนมปลาย Sendai Ikuei Gakuen ได้จัดตั้งคอร์สภาษาต่างประเทศ และเปิดตัวหลักสูตร International Baccalaureate Diploma (DP)เป็นหลักสูตร Dual Program เป็นโรงเรียนแรกในภูมิภาคโทโฮคุ ในปีเฮเซที่28 เดือนเมษายน นักเรียน IB รุ่นแรกที่ถือว่าเป็นรุ่นเบิกทางสู่อนาคตอย่างแท้จริง ได้ขมักเขม่นกับการเรียนเพื่อจบการศึกษาในปีนี้ พร้อมๆกับน้อง IB รุ่นที่สองที่เริ่มเรียนเป็น DP
ปรัชญาของหลักสูตร IB อย่างหนึ่งก็คือ “International Mindedness” ซึ่งทางโรงเรียนได้นำมาเป็นหลักการเรียนการสอนเช่นกัน ศาสตราจารย์เออิคิจิ คาโต้ อดีตผู้อำนวยการรุ่นแรกของ Sendai Ikuei Gakuen ได้มีแนวคิดในตอนก่อตั้งสถาบัน Ikuei ว่า “เราต้องสร้างโลกที่ปราศจากสงคราม การจะทำแบบนั้นได้ไม่ได้เกิดจากแค่ความเจริญของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่คือการพยายามพัฒนาบุคคลที่มีแนวคิดเป็นสากลอย่างแท้จริงต่างหาก” (จากหนังสือ โฮเอโร่ ไลออนเซนเซย) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โรงเรียนของเราก็ใช้สิ่งนั้นเป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคคลให้มีความเป็นพลเมืองโลกเสมอมา ด้วยคอนเนคชั่นกับโรงเรียนพี่น้องกว่า 100 โรงเรียนทั่วโลก การรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก และยังส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังพัฒนานักเรียนด้วยความเชื่อในการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณแห่งการก่อตั้งอย่างเต็มที่อีกด้วย

(หมายเหตุ) ถึงแม้ว่าการเรียนด้วยหลักสูตร DP แต่ดั้งเดิมจะเรียนด้วยภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นจึงเพิ่มกลุ่มวิชาที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเข้าไปด้วย สำหรับโรงเรียนเรานอกเหนือไปจากวิชาหลักได้แก่ English A, B กับวิชาศิลปะแล้ว วิชาอื่นจะสามารถเลือกเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

2 เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ

การศึกษาในหลักสูตร IB ได้ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกันทำงานของนักเรียนเป็นอย่างมาก หลักสูตร IB เป็นหลักสูตรที่ประกอบขึ้นมาจาก 6 กลุ่มวิชาย่อย และวิชาหลัก (TOK,CAS,EE) โดยวิชาหลักนั้นเรียกได้ว่ามีการเรียนแบบข้ามหลักสูตรเลยทีเดียว อาจารย์ประจำชั้นในแต่ละกลุ่มวิชาสามารถเลือกวิชาต่างๆ มาผสมผสานกับวิชาหลักเพื่อสร้างเป็นแผนการศึกษาของตัวเองได้ สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือการนำจิตวิญญาณของ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร IB ในการสร้างผู้เรียน และTOK (ทฤษฏีของความรู้) หรือ CAS (การสร้างสรรค์ กิจกรรม และการอุทิศตน) มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นบทเรียนที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างคณาจารย์ เพื่อร่วมมือกันวางแผน จัดการขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติ รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงกรอบขอบเขตใดๆทั้งสิ้น โดยคณาจารย์ของหลักสูตร IB จะมีการประชุมหารือกันในทุกๆสัปดาห์ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการส่งผลการพูดคุยหารือ และแผนการเรียนต่างๆ ให้กับคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งนึง

3 หลักสูตรที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

อีกหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตร IB นั่นก็คือการเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจะไม่ใช่การเรียนที่เป็นรูปแบบของการบรรยายจากอาจารย์ แต่จะให้นักเรียนได้คิด ค้นคว้า และนำเสนอด้วยตนเอง การเรียนจะดำเนินไปโดยนักเรียน ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และช่วยกันทั้งห้อง ต่างจากรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นการบรรยายจากอาจารย์ เพราะนักเรียนจะต้องเตรียมตัวมาด้วย ซึ่งการเรียนแบบ Active Learning นี้มีการวางแผนมาอย่างละเอียดจากอาจารย์อาจารย์ประจำชั้น แม้ในตอนแรกสำหรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครั้งนี้ แต่ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ

4 รูปแบบการประเมิน

การประเมินก็เป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดถึง สำหรับการสอบ IB นั้น จะประกอบไปด้วย IA (การประเมินภายใน) และ EA (การประเมินภายนอก) EA จะเป็นการประเมินโดย IB ส่วน IA นั้นจะเป็นการประเมินโดยอาจารย์ประจำชั้น รวมกับผลจาก IB อีกทีหนึ่ง โดยจะประเมินจากความเข้าใจในห้องเรียนของนักเรียน และความรู้สึกร่วมในการเรียน เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ดูจากเพียงแค่ผลการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ดูทั้งการเรียน และ Feed back จากอาจารย์อีกด้วย ทำให้มีทั้งการประเมินตามระบบและการประเมินแบบอื่นๆ แน่นอนว่าเหมือนกับการเรียนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นวิธีประเมินรูปแบบใหม่ ที่จะนำไปใช้ในห้องเรียนจึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตลอดเวลาในรูปแบบการประเมินนี้

5 ความท้าทายและความเป็นไปได้

หลักสูตร IBDP (International Baccalaureate Diploma Program) ซึ่งตอนนี้เริ่มมีนักเรียนในรุ่นที่สองแล้ว
หลักสูตร IB ของเราเริ่มมาจากโปรแกรมเล็กๆอย่าง Diploma Program (DP) นักเรียนในรุ่นที่สองทั้ง16คน ได้เลือกเข้ามาศึกษาอย่างเต็มตัวโดยเป็นนักเรียนต่างชาติเกินครึ่งเลยทีเดียว ด้วยความหลากหลายของนักเรียนจากทั่วโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อนในญี่ปุ่น มีทั้งนักเรียนจากประเทศจีน เกาหลี อินโดนีเซีย รวมไปถึงยูกันด้า เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จึงอยากจะแนะนำหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียนต่างขาติทุกท่านเช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นชูโก ในหลักสูตร MYP เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ Sendai Ikuei Gakuen ได้อีกด้วย เราอยากจะทำให้มีวิชาเรียนวิทยาศาสตร์ระดับสูง เพิ่มวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเองได้ รวมไปถึงวิชาที่เรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นให้มีตัวเลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็มีปัญหาที่จะทำอย่างไรให้นักเรียนสอบเข้าในหลักสูตร DP หรือให้นักเรียนเห็นภาพเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ในม.ปลายปี1 จึงเป็นที่มาของการทำ Immersion Class ซึ่งในปัจจุบันเรามีคลาสทดลองของหลักสูตร IB สำหรับผู้ที่สนใจ แต่ก็ยังพิจารณาอยากให้นักเรียนที่เริ่มเรียนในชั้นปี2 ได้เรียนอย่างราบรื่นและมีประสิทธิ์ภาพอีกด้วย แม้จะยังมีปัญหาที่สามารถพัฒนาได้อีกมากมาย แต่พวกเราจะพัฒนาหลักสูตร DP รวมไปถึงคอร์สภาษาต่างประเทศอย่างเต็มที่ต่อไป

IB Sendai Ikuei Movie

Sendai Ikuei DP

DP 2016 SummerCamp (16.10.05 UP)