ข้อมูลโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

ปณิธานการก่อตั้งโรงเรียนของเรานั้นประกอบไปด้วย ความจริงใจ ความอดทนมุมานะ และการใฝ่พัฒนา แต่ความจริงใจนั้นถือเป็นปณิธานที่สำคัญที่สุด ความจริงใจคือ “ความเต็มใจที่จิตใจมนุษย์พึงมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ” หรือ “วิธีคิดและวิถีชีวิตของมนุษย์” ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังกับนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนของเรา อีกทั้งยังมี “หลักการใช้ชีวิต”7ประการเพื่อทำให้ความอดทนมุมานะและการใฝ่พัฒนานั้นเป็นรูปธรรมและเป็นแนวความคิดหรือเครื่องมือในการพัฒนาความจริงใจต่อไป ความอดทนมุมานะไม่ได้ทำให้เกิดเพียงแต่ความแข็งแรงทางร่างกายหรือความประหยัดมัธยัสถ์เพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึงการสะสมเพิ่มพูนอย่างรอบด้านในทักษะทางจิตใจและร่างกายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในวันข้างหน้า การใฝ่พัฒนาคือการที่ไม่ตัดสินขีดจำกัดความสามารถตนเองแต่ท้าทายตนเองยิ่งๆขึ้นไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตาม

โรงเรียนของเราเดินหน้าอย่างมั่นคงและกำลังก้าวสู่การสถาปนาโรงเรียนครบรอบ125ปี โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งเราให้ความสำคัญกับยุคสมัยใหม่และสิ่งที่สังคมต้องการพร้อมๆไปกับการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลที่สามารถรับผิดชอบต่อสังคมของตนเองและบุคลากรที่สามารถปรับตัวต่อความต้องการของสังคมได้ เราทุ่มเทมาโดยตลอดในการแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนด้วยสิ่งที่สืบทอดมากว่า100ปีซึ่งก็คือปณิธานการก่อตั้งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้

อีกทั้งต่อจากนี้เราจะยังคงตระหนักถึงความเป็นโรงเรียนเอกชนอย่างแรงกล้าที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในสังคมอย่างถ่องแท้ เช่น รูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย หรือ ค่านิยมที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของสังคมสารสนเทศระดับสูง โลกาภิวัตน์ สภาวะสังคมสูงวัยเด็กเกิดต่ำ และสังคมที่มีประชากรต่ำ เดินหน้าการจัดการโรงเรียนให้เหมาะสมเหมาะเจาะเพื่อพัฒนาบุคคลที่สามารถรับผิดชอบต่อสังคมของตนเองและบุคลากรที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้

นอกจากนี้อาคารเรียนมิยางิโนะมากกว่าครึ่งนึงได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ดังนั้นจึงมีการซ่อมแซมและได้สร้างอาคารเรียนมิยางิโนะใหม่แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง2ปีซึ่งนั่นทำให้เห็นว่ามีการฟื้นฟูบูรณะโรงเรียนแต่เราก็จะยังคงเดินหน้าฟื้นฟูบูรณะต่อไปในอนาคต

และต่อจากนี้นั้นจะเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนทั้งในด้านการเรียนภายในและสภาพแวดล้อมการเรียนอย่างไม่หยุดยั้ง เช่นการมุ่งจัดทำหลักสูตรInternational Baccalaureate (IB)ในปีพ.ศ. 2559นี้ พร้อมๆไปกับการทำให้อาคารเรียนทากะโจดีขึ้นกว่าเดิม และการพัฒนาILC OkinawaและILC Aomoriให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะทำให้ปณิธานการก่อตั้งนั้นให้เป็นรูปธรรมขึ้น

หลักการใช้ชีวิต 7 ประการ
ความประนีประนอม
เรายอมซึ่งกันและกัน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การขัดเกลา
เราพัฒนาร่วมกัน
รับเอาความรู้อย่างแท้จริง
การฝึกฝน
เราฝึกฝนด้วยกัน
สร้างร่างกายที่แข็งแรง
ความมีวินัย
เราควบคุมซึ่งกันและกัน
ใช้ชีวิตให้พอเหมาะ
ความใจกว้าง
เราให้อภัยซึ่งกันและกัน
เราให้อภัยซึ่งกันและกัน
ความรู้สึกขอบคุณ
เรารู้สึกขอบคุณกับผู้คนหรือสิ่งของ
ใช้ชีวิตอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
การอุทิศตน
เราเป็นคนนำและลงมือทำ
ลงแรงเพื่อผู้คนและโลกใบนี้