Site Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen

โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen (จากนี้ไปจะเรียกว่า “โรงเรียน”), ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างมาก และเพื่อรักษาไว้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวตามที่กฎหมายกำหนด ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายดังต่อไปนี้

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัว

ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบถึงเป้าหมายในการใช้ข้อมูลส่วนตัว เท่าที่ให้ทราบได้ จะใช้เพื่อดำเนินการให้ถึงเป้าหมายตามขอบเขตที่เหมาะสม และจะใช้วิธีที่ถูกต้องในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัว

2. การใช้ข้อมูลส่วนตัว

นอกเหนือจากขอบเขตจากที่กฎหมายกำหนดว่าจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวก่อน โรงเรียนจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวตามขอบเขตเป้าหมายที่กำหนด

3. การใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสม

เพื่อให้การใช้ข้อมูลส่วนตัวเป็นไปอย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนได้ออก “กฎการรักษาข้อมูลส่วนตัว ของ โรงเรียน Sendai Ikuei Gakuen (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎ”)” นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนของกฎอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

4. การเปิดเผย แก้ไข ลบ ข้อมูลส่วนตัว

ทางโรงเรียนจะดำเนินการ เปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลตามคำร้องขอ อย่างรวดเร็วที่สุด